0982688246
CHĂM SÓC NHANH
BẢO HÀNH DÀI
THAY LẤY NGAY
Giỏ Hàng ()
Hotline 02033.776.163 | 02033.785.785
LogoSite

Tiếp tục xuất hiện lỗi mới trên bộ đôi siêu phẩm: S6 và S6 Edge

21/09/2017 11:07

<p><span style="font-size:16px">Samsung S6 v&agrave; S6 Edge l&agrave; bộ đ&ocirc;i si&ecirc;u phẩm được Samsung đặt k&igrave; vọng lớn l&agrave; đ&ograve;n bẩy th&uacute;c đẩy doanh số smartphone của Samsung n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; doanh thu của cả tập đo&agrave;n n&oacute;i chung. Điều n&agrave;y kh&ocirc;ng phải l&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; căn cứ khi m&agrave; ngay từ khi mới ra mắt thị trường, Samsung S6 v&agrave; S6 Edge đ&atilde; nhận được lượng mua v&agrave; đặt h&agrave;ng rất lớn gi&uacute;p cho doanh số của Samsung tăng vọt.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="Lỗi cảm biến Samsung S6 Edge " src="http://mobilecare365.com.vn/image/data/Dang bai/loi_cam_bien_samsung_s6_edge.jpg" style="height:573px; width:499px" /><br /> <strong>Mobilecare<span style="color:#FF8C00">365</span></strong>- <a href="http://mobilecare365.com.vn/527/sua-chua-dien-thoai-samsung.html"><span style="color:#0000FF">địa chỉ sửa chữa đi&ecirc;n thoại Samsung uy t&iacute;n tại H&agrave; Nội </span></a></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:16px">Tuy nhi&ecirc;n, cảm gi&aacute;c chiến thắng của Samsung kh&ocirc;ng tồn tại được bao l&acirc;u, khi chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, Samsung đ&atilde; phải chật vật chữa lỗi cho 2 si&ecirc;u phẩm khi c&aacute;c lỗi li&ecirc;n tục được người d&ugrave;ng ph&aacute;t hiện. Sau h&agrave;ng loạt c&aacute;c lỗi như<a href="http://mobilecare365.com.vn/news/63/phat-hien-loi-tren-sieu-pham-moi-ra-mat-cua-samsung-galaxy-s6.html"><span style="color:#0000FF"> đ&egrave;n flash</span></a>, <span style="color:#0000FF">l</span><a href="http://mobilecare365.com.vn/news/67/samsung-galaxy-s6-edge-tiep-tuc-gay-that-vong-voi-loi-pop-up-lien-tuc.html"><span style="color:#0000FF">ỗi pop-up</span></a>,<a href="http://mobilecare365.com.vn/news/66/xuat-hien-loi-moi-tren-samsung-galaxy-s6-va-s6-edge.html"><span style="color:#0000FF"> lỗi ngốn RAM </span></a>v&agrave; nay l&agrave; lỗi cảm biến xoay m&agrave;n h&igrave;nh.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:16px">Cụ thể l&agrave; người d&ugrave;ng ph&agrave;n n&agrave;n rằng khi họ quay ngang m&agrave;n h&igrave;nh hoặc sử dụng camera th&igrave; m&aacute;y tự động xoay m&agrave;n h&igrave;nh v&agrave; bị trep nhiều lần. Lỗi n&agrave;y khiến người d&ugrave;ng v&ocirc; c&ugrave;ng kh&oacute; chịu. Lỗi n&agrave;y c&oacute; thể l&agrave; do phần mềm của m&aacute;y v&igrave; d&ugrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; được nh&agrave; mạng Verizon đ&atilde; được đổi sang m&aacute;y mới nhưng vẫn gặp phải lỗi tương tự.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Samsung đ&atilde; nhận th&ocirc;ng b&aacute;o về lỗi n&agrave;y v&agrave; đang t&iacute;ch cực nghi&ecirc;n cứu để đưa ra hướng giải quyết lỗi n&agrave;y. Theo ghi nhận tới thời điểm hiện tại, Samsung mới chỉ đưa ra phi&ecirc;n bản chữa lỗi RAM c&ograve;n lỗi cảm biến xoay m&agrave;n h&igrave;nh th&igrave; vẫn chưa c&oacute; th&ocirc;ng tin n&agrave;o về thơi gian cập nhật sửa lỗi.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Thực sự đối với một chiếc smartphone với mức gi&aacute; cao nhất thị trường th&igrave; đ&acirc;y thực sự l&agrave; những lỗi rất kh&oacute; bỏ qua. Nếu kh&ocirc;ng đưa ra được những biện ph&aacute;p khắc phục tốt th&igrave; rất c&oacute; thể bộ đ&ocirc;i si&ecirc;u phẩm sẽ kh&ocirc;ng thể thỏa m&atilde;n được k&igrave; vọng của h&atilde;ng điện tử h&agrave;ng đầu H&agrave;n Quốc.</span></p>

Các tin khác