0982688246
CHĂM SÓC NHANH
BẢO HÀNH DÀI
THAY LẤY NGAY
Giỏ Hàng ()
Hotline 02033.776.163 | 02033.785.785
LogoSite

Biện pháp khắc phục các lỗi thường gặp trên Lenovo S920

21/09/2017 11:07

<p><span style="font-size:16px">Ngay khi đạt ra mục ti&ecirc;u sẽ ti&ecirc;u thụ 1 triệu smartphone, để đạt được tham vọng của m&igrave;nh Lenovo đ&atilde; cho ra mặt nhiều d&ograve;ng smartphone để phục vụ nhu cầu của c&aacute;c ph&acirc;n kh&uacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; Lenovo S920 l&agrave; smartphone được Lenovo lựa chọn để nhắm tới ph&acirc;n kh&uacute;c smartphone tầm trung.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://mobilecare365.com.vn/image/data/Dang bai/lenovo-s920-mobilecare365.gif" style="height:337px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:16px">Sự ra đời của Lenovo S920 ngay lập tức nh&acirc;n được sự ủng hộ nhiệt t&igrave;nh của đ&ocirc;ng đảo của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng ở ph&acirc;n kh&uacute;c m&agrave; Lenovo S920 lựa chọn.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Tuy nhi&ecirc;n, trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng bất k&igrave; một sản phẩm smartphone n&agrave;o cũng xuất hiện một v&agrave;i lỗi nhỏ khiến cho việc sử dụng smartphone gặp phải trở ngại v&agrave; Lenovo S920 cũng kh&ocirc;ng phải l&agrave; ngoại lệ.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Sau đ&acirc;y l&agrave; tổng hợp c&aacute;c lỗi thường gặp của Lenovo S920 v&agrave; c&aacute;c biện ph&aacute;p khắc phục những lỗi n&agrave;y tr&ecirc;n Lenovo S920. Ch&uacute;c bạn c&oacute; những trải nghiệm thật tuyệt vời b&ecirc;n dế y&ecirc;u.</span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>Thứ nhất, Lenovo S920 bị hao pin</strong></span></p> <p><span style="font-size:16px">Lenovo S920 với pin 2250 mAh đặc biệt tốt đối với một chiếc m&agrave;n h&igrave;nh full HD 5.3 inch. Tuy nhi&ecirc;n, nếu so s&aacute;nh với Lenovo P780 th&igrave; S920 vẫn phải ch&agrave;o thua. Để tiết kiệm pin, bạn c&oacute; thể &aacute;p dụng c&aacute;c biện ph&aacute;p sau:</span></p> <p><span style="font-size:16px">- Tắt c&aacute;c chức năng kết nối mạng m&agrave; kh&ocirc;ng sử dụng tới như Wifi, 3G, Bluetooth, GPS...</span></p> <p><span style="font-size:16px">- Bật chế độ tiết kiệm pin cho Lenovo S920</span></p> <p><span style="font-size:16px">- Giảm độ s&aacute;ng của m&agrave;n h&igrave;nh đến một mức độ ph&ugrave; hợp</span></p> <p><span style="font-size:16px">- Hẹn giờ tắt m&agrave;n h&igrave;nh hoặc chủ động kh&oacute;a m&aacute;y khi kh&ocirc;ng c&oacute; nhu cầu sử dụng m&aacute;y</span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>Thứ 2, Lenovo S920 bị n&oacute;ng khi sử dụng hoặc sạc pin</strong></span></p> <p><span style="font-size:16px">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng hoặc sạc pin cho Lenovo S920, kh&ocirc;ng &iacute;t người d&ugrave;ng gặp phải trường hợp Lenovo S920 bị n&oacute;ng phần lưng m&aacute;y. C&oacute; nhiều nguy&ecirc;n nh&acirc;n dẫn đến hiện tượng n&agrave;y v&agrave; để khắc phục hiện tượng n&agrave;y, bạn c&oacute; thể sử dụng một số biện ph&aacute;p sau:</span></p> <p><span style="font-size:16px">- Tắt hẳn c&aacute;c ứng dụng kh&ocirc;ng sử dụng nữa bằng c&aacute;ch giữ ph&iacute;m Home- k&eacute;o ứng dụng sang tr&aacute;i ( phải) để tắt. Bởi ứng dụng sẽ chạy ngầm nếu bạn kh&ocirc;ng tắt đi.</span></p> <p><span style="font-size:16px">- Tr&aacute;nh sử dụng nhiều ứng dụng c&ugrave;ng một l&uacute;c</span></p> <p><span style="font-size:16px">- Kiểm tra thời lượng nghe nhạc v&agrave; đ&agrave;m thoại tr&ecirc;n m&aacute;y</span></p> <p><span style="font-size:16px">- Nguy&ecirc;n nh&acirc;n về s&oacute;ng: Nếu s&oacute;ng yếu th&igrave; bộ phận thu ph&aacute;t sẽ phải l&agrave;m việc nhiều hơn v&agrave; đ&acirc;y cũng c&oacute; thể l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến m&aacute;y bị n&oacute;ng. H&atilde;y t&igrave;m một vị tr&iacute; thuận lợi để Lenovo S920 của bạn c&oacute; thể hiển thị s&oacute;ng được tốt nhất.</span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>Thứ ba, Xuất hiện th&ocirc;ng b&aacute;o hạn mức sử dụng dữ liệu v&agrave; kh&ocirc;ng thể sử dụng 3G</strong></span></p> <p><span style="font-size:16px">Khi sử dụng Lenovo S920 bạn sẽ gặp phải t&igrave;nh trạng ở cửa sổ th&ocirc;ng b&aacute;o biểu tượng tam gi&aacute;c c&oacute; dấu chấm than với nội dung cảnh b&aacute;o hạn mức sử dụng dữ liệu v&agrave; kh&ocirc;ng thể n&agrave;o sử dụng 3G được nữa. Để khắc phục t&igrave;nh trạng n&agrave;y, bạn h&atilde;y thực hiện c&aacute;c thao t&aacute;c sau:</span></p> <p><span style="font-size:16px">- C&agrave;i -&gt; Sử dụng dữ liệu -&gt; đ&aacute;nh dấu chọn v&agrave;o mục dữ liệu di động v&agrave; mục c&agrave;i đặt giới hạn dữ liệu di động.</span></p> <p><span style="font-size:16px">- K&eacute;o 2 thanh trượt m&agrave;u đỏ v&agrave; m&agrave;u cảm l&ecirc;n mức cao hơn mức m&igrave;nh cần sử dụng</span></p> <p><span style="font-size:16px">- Bỏ dấu chọn ở mục dữ liệu di động &ldquo; Va Flamf&rdquo; mục c&agrave;i đặt giới hạn dữ liệu di động</span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>Thứ tư, Lenovo S920 bị giật, lag, bị treo hoặc phần mềm tắt đột ngột</strong></span></p> <p><span style="font-size:16px">Sở hữu bộ xử l&yacute; quad- core 1.2 Ghz v&agrave; bộ nhớ RAM 1 GB, Lenovo S920 được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; smartphone sở hữu cấu h&igrave;nh kh&aacute; mạnh mẽ. Tuy nhi&ecirc;n hiện tượng m&aacute;y bị giật, lag, bị treo hoặc phần mềm tắt đột ngột vẫn thi thoảng xảy ra. Trong trường hợp n&agrave;y, bạn cần thực hiện c&aacute;c thao t&aacute;c sau:</span></p> <p><span style="font-size:16px">- Kiểm tra v&agrave; x&oacute;a c&aacute;c file dư thừa hoặc r&aacute;c ở trong bộ nhớ như file, cache, file tr&ugrave;ng lặp v&agrave; history của tr&igrave;nh duyệt web.</span></p> <p><span style="font-size:16px">- Bạn d&ugrave;ng một số ứng dụng dọn dẹp cho m&aacute;y được tải trực tiếp từ CH Play</span></p> <p><span style="font-size:16px">- Chuyển bớt d&acirc;t của c&aacute;c ứng dụng v&agrave; dữ liệu c&aacute; nh&acirc;n sang thẻ nhớ để tăng độ trống của bộ nhớ m&aacute;y gi&uacute;p m&aacute;y hoạt động mượt m&agrave; hơn.</span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>Thứ năm, Lenovo S920 kh&ocirc;ng nhận sim hoặc kh&ocirc;ng c&oacute; dịch vụ</strong></span></p> <p><span style="font-size:16px">- Kiểm tra xem m&aacute;y bạn c&oacute; đang ở chế độ m&aacute;y bay kh&ocirc;ng? Nếu c&oacute; th&igrave; tắt chế độ đ&oacute; đi v&agrave; chuyển sang chế độ kh&aacute;c l&agrave; m&aacute;y sẽ hoạt động b&igrave;nh thường.</span></p> <p><span style="font-size:16px">- Kiểm tra Simcard bằng c&aacute;ch d&ugrave;ng một sim kh&aacute;c lắp v&agrave;o m&aacute;y. Nếu sim kh&ocirc;ng c&oacute; vấn đề g&igrave; th&igrave; bạn cần t&igrave;m đến <strong>một <a href="http://www.mobilecare365.com.vn">địa chỉ sửa chữa điện thoại uy t&iacute;n </a></strong>để được tư vấn sửa chữa.</span></p> <p><span style="font-size:16px">- T&igrave;m kiếm mạng từ điện thoại bằng c&aacute;c thao t&aacute;c sau: V&agrave;o C&agrave;i đặt -&gt; Th&ecirc;m -&gt; Mạng di động -&gt; Nh&agrave; khai th&aacute;c mạng. Sau đ&oacute; chọn danh s&aacute;ch nh&agrave; mạng.</span></p> <p><span style="font-size:16px">- Nếu mạng kh&ocirc;ng c&oacute; t&iacute;n hiệu hoặc s&oacute;ng yếu th&igrave; bạn c&oacute; thể li&ecirc;n hệ với nh&agrave; mạng hoặc di chuyển đến địa điểm s&oacute;ng điện thoại kh&ocirc;ng bị ảnh hưởng.</span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>Thứ s&aacute;u, Lenovo S920 c&ograve;n 60% pin l&agrave; bị sập nguồn</strong></span></p> <p><span style="font-size:16px">Rất c&oacute; khả năng l&agrave; hiện tượng n&agrave;y xuất hiện do lỗi của hệ điều h&agrave;nh kh&ocirc;ng được tối ưu hoa. Trong trường hợp n&agrave;y, bạn n&ecirc;n c&agrave;i đặt lại m&aacute;y bằng c&aacute;ch v&agrave;o C&agrave;i đặt -&gt; Sao lưu v&agrave; C&agrave;i lại -&gt; Sao lưu v&agrave;o thẻ nhớ -&gt; Đặt lại.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Nếu sau khi c&agrave;i lại hệ điều h&agrave;nh m&agrave; Lenovo S920 vẫn xuất hiện t&igrave;nh trạng tr&ecirc;n, bạn cần mang dế y&ecirc;u của m&igrave;nh đến một <a href="http://mobilecare365.com.vn/234/thay-man-hinh-lenovo-s920.html"><strong>địa chỉ sửa chữa Lenovo S920 uy t&iacute;n</strong></a></span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>Thứ bảy, Lenovo S920 kh&ocirc;ng bật được 3G</strong></span></p> <p><span style="font-size:16px">Bạn h&atilde;y kiểm tra xem thẻ Sim đ&atilde; đăng k&yacute; 3G hay chưa. Nếu đ&atilde; đăng k&iacute; th&igrave; bạn v&agrave;o kiểm tra 3G tr&ecirc;n m&aacute;y.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Để kiểm tra m&aacute;y đ&atilde; bật 3G chưa bạn v&agrave;o C&agrave;i đặt -&gt; Th&ecirc;m -&gt; Mạng di động -&gt; Chế độ mạng -&gt; bạn chọn chỉ WCDMA</span></p> <p><span style="font-size:16px">Cuối c&ugrave;ng, loa ngo&agrave;i của Lenovo S920 qu&aacute; nhỏ</span></p> <p><span style="font-size:16px">Đ&acirc;y l&agrave; hiện tượng m&agrave; nhiều người d&ugrave;ng thường xuy&ecirc;n gặp phải. Nếu bạn cũng rơi v&agrave;o t&igrave;nh trạng n&agrave;y th&igrave; việc đầu ti&ecirc;n m&agrave; bạn cần l&agrave;m l&agrave; kiểm tra xem c&oacute; bản cập nhật trong m&aacute;y bằng c&aacute;ch v&agrave;o C&agrave;i đặt -&gt; Giới thiệu về điện thoại -&gt; Cập nhật hệ thống.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Nếu m&aacute;y đ&atilde; c&oacute; bản cập nhật th&igrave; bạn h&atilde;y t&igrave;m đến một <strong><a href="http://mobilecare365.com.vn/28/sua-chua-lenovo/">địa chỉ sửa chữa điện thoại Lenovo</a></strong> để được tư vấn v&agrave; sửa chữa kịp thời.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Các tin khác